សិក្ខាសាលាសមហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលថ្នាក់ស្រុក

ថ្ងៃទី03-05/09/2018 អង្គការបណ្តាញការពារទន្លេសេសាន ស្រែពក សេកុង បានចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលថ្នាក់ស្រុក៖

Read More