Style Switcher

Predefined Colors

សិក្ខាសាលាសមហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលថ្នាក់ស្រុក

ថ្ងៃទី03-05/09/2018

អង្គការបណ្តាញការពារទន្លេសេសាន ស្រែពក សេកុង បានចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម នៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលថ្នាក់ស្រុក៖

១.ស្រុកកូនមុំ​

២.ស្រុកលមផាត់

៣.ស្រុកតាវែង

៤.ស្រុកវ៉ើនសៃ


Post a Comment